REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ptak-Design

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.Ptak-Design.eu, zwany dalej Sklepem, jest:

Kamil Ptak

Karolinów 3A

29-105 Krasocin

NIP: 6090070650

wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwana dalej Sprzedającym.

1.2 Sprzedający za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

1.3 Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4 Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.5 Przeglądanie Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

1.6 Klient, zamawiając towary ze strony internetowej Ptak-Design.eu przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą Ptak-Design.eu a Klientem.

1.7 Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod telefonem +48 572 391 830 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:00, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@ptak-design.eu. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Orange.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1 Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.

2.2 Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.3 Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto – zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4 Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie.

2.5 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

3. REJESTRACJA

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest bez uprzedniej rejestracji konta jak również dla zarejestrowanych użytkowników w Sklepie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie, danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi zostaje przyporządkowane konto, które umożliwia identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie

4. ZAMÓWIENIA

4.1 Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową bolo.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz akceptacja zasad Regulaminu.

4.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności.

4.4 Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.5 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@ptak-design.eu

4.6 Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

4.7 Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia lub niedostarczenia towaru, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) przelew – należność za towar oraz przesyłkę zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. PKO Bank Polski 87102027330000240201024447

b) płatność online – za pośrednictwem Systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24 za pomocą maila: serwis@przelewy24.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 642 93 44.

c) płatność za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1 W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, w ciągu 7 dni, zamówieni zostanie anulowane przez Sprzedającego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2 Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24- w momencie, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym – gdy Sprzedający otrzyma zamówienie Klienta.

6.3 Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@ptak-design.eu. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w punkcie 7 Regulaminu.

6.4 Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub częściowo.

6.6 W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARÓW

7.1 Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie drogą mailową na adres sklep@ptak-design.eu i drogą listowną na adres: Karolinów 3A 29-105 Krasocin w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.

7.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.

7.3 Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4 Sprzedający zwraca pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.5 Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.

8. WARUNKI REKLAMACJI

8.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

8.2 Sklep w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

8.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (założenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2 Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.3 Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.4 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.5 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

9.6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9.7 Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

10.2 Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

10.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

10.4 Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres sklep@ptak-design.eu

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 marca 2021 roku.